Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwembad de Peppel

1. Iedere bezoeker, die gebruik maakt van de accommodatie, wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement en is verplicht zicht daaraan te houden.

2. Iedere bezoeker is verplicht zijn toegangskaart of legitimatiebewijs te tonen bij de receptie en verder op verzoek van het badpersoneel.

3. Iedere bezoeker is verplicht de aanwijzingen van het personeel, noodzakelijk voor de orde en veiligheid, stipt en onverwijld op te volgen.

4. Het dragen van opblaasbare armvleugels of een met drijfmiddelen gevuld swimsafe pakje voor kinderen tot en met 12 jaar zonder zwemdiploma A is gedurende het gehele verblijf in de accommodatie verplicht in verband met de recreatieve voorzieningen en de diverse waterdiepten.

5. Het dragen van een rood T-shirt voor bezoekers vanaf 13 jaar zonder zwemdiploma A is verplicht in verband met de recreatieve voorzieningen en diverse waterdiepten. Het T-shirt is verkrijgbaar bij de dienstdoende toezichthoud(st)er en dient na afloop van het zwembadbezoek te worden ingeleverd.

6. Kinderen, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A, mogen de accommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder (in zwemkleding) die in het bezit is van minimaal zwemdiploma A. Deze persoon mag niet meer dan 2 kinderen begeleiden die niet in het bezit zijn van hun A diploma.

7. Deze kinderen zijn continue onder handbereik van hun begeleider.

8. Bezoekers, die lijden aan een vallende ziekte, hartaandoeningen hebben of medicijnen gebruiken, welke gevaar kunnen opleveren tijdens het recreatief zwemmen, zijn verplicht een ROOD T-shirt te dragen. Het T-shirt is verkrijgbaar bij de dienstdoende toezichthoud(st)er en dient na afloop van het zwembadbezoek te worden ingeleverd.

9. Met behulp van audiovisuele apparatuur wordt gewaakt over de veiligheid van de bezoekers, alsmede hun en onze eigendommen. Opnamen kunnen gebruikt worden ter herkenning van bezoekers die zich misdragen hebben of de toegang is ontzegd.

10. Het betreden van de dienstruimten, alsmede het aanraken van bedrijfsapparatuur is uitdrukkelijk verboden; overtreding kan onmiddellijke verwijdering uit de zwemaccommodatie ten gevolge hebben.

11. Bezoekers die, naar het oordeel van de dienstdoende leiding van de accommodatie, op enigerlei wijze de goede orde of rust in de accommodatie verstoren, de aanwijzingen van het personeel niet opvolgen, deze huisregels van dit reglement overtreden of die schade toebrengen aan de accommodatie of aan de daarin aanwezige inventaris, kunnen door de genoemde leiding uit de accommodatie worden verwijderd, zonder dat aanspraak op restitutie van de betaalde badkaart kan worden gemaakt.

12. Aan bezoekers, die zich schuldig maken aan het verduisteren of opzettelijk beschadigen van andermans bezittingen, dan wel bij herhaling op enigerlei wijze de goede orde of rust in of om de accommodatie verstoren, kan de directie de toegang tot de accommodatie ontzeggen. Een dergelijke ontzegging geschiedt bij aangetekend schrijven.

13. Alle bij de accommodatie behorende materialen mogen slechts worden gebruikt met toestemming van het badpersoneel.

14. Niet uit het normale gebruik voortvloeiende schade, welke in de accommodatie alsmede aan de inventaris of anderszins in de accommodatie wordt toegebracht, zal – nadat de schuldige hierover schriftelijk aansprakelijk is gesteld door de directie – door de directie voor rekening van de veroorzaker worden hersteld.

15. Blijft een veroorzaker in gebreke de schade te vergoeden, dan kan deze de toegang tot de accommodatie worden ontzegd tot het tijdstip waarop het te betalen bedrag is voldaan.

16. De directie noch het personeel kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel door welk toeval of ongeval ook ontstaan aan de gebruiker of diens eigendommen.

17. De bezoeker die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of waarvan een gegrond vermoeden bestaat dat hij/zij gevaar of hinder voor anderen oplevert, worden niet tot de accommodatie toegelaten.

18. Het personeel van de accommodatie is bevoegd zich van de geoefendheid van een bezoeker te overtuigen. De bezoeker is verplicht zich aan de uitspraak hierover van genoemd personeel te houden.

19. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.

20. Onder zwemkleding wordt verstaan: badpak, bikini, burkini of zwembroek.

21. Leggings, broeken met pijpen onder de knie, strings en andere afwijkende kleding is verboden.

22. Glaswerk is in de gehele accommodatie, m.u.v. het droge horecagedeelte niet toegestaan.

23. Topless (zonnen) is zowel op de zonneweide als in het zwembad niet toegestaan

24. Bezoekers jonger dan 5 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ouder/verzorger gebruik maken van de waterglijbaan.

25. Van de accommodatie, alsmede van de gemeenschappelijke doucheruimten, mag slechts gebruik worden gemaakt indien zwemkleding wordt gedragen.

26. Het verkrijgen van consumpties bij de horeca is in principe alleen mogelijk voor gebruikers van de accommodatie.

27. Roken is in de gehele accommodatie verboden.

28. Alle bezoekers dienen 5 minuten voor het einde van een activiteit het badwater te verlaten zodat het bad in gereedheid kan worden gebracht voor een volgende activiteit.

Als aanvulling op zondag tijdens het familiezwemmen geldt onderstaande regel:

1. Ouders moeten in het zwembad (zwemzaal of natte gedeelte horeca) aanwezig zijn, ook als hun kind gediplomeerd is.

 

Toegang en waardevolle voorwerpen:

1. De toegang c.q. de entreehal van de accommodatie is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van de accommodatie en voor personen, die als begeleid(st)er optreden van kinderen, die deelnemen aan zwemactiviteiten.

2. De accommodatie mag om veiligheidsredenen niet worden betreden met skeelers/ rolschaatsen en dergelijke.

3. De accommodatie mag niet eerder worden betreden dan nadat  er entree is betaald.

4. Kleding en waardevolle voorwerpen, zoals horloges, portefeuilles, portemonnees, sieraden e.d. kunnen, indien beschikbaar, worden opgeborgen in de daarvoor aanwezige kledingkasten.

5. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, geld of geldwaardige papieren of andere voorwerpen.

 

Kledingruimte en garderobe:

1. Alle bezoekers kunnen gebruik maken van de wisselcabines of groepskleedruimtes, mits deze daartoe door de leiding van de accommodatie zijn opengesteld.

2. In de wisselcabines mogen geen kleding en schoeisel worden achtergelaten. Kleding dient in de daarvoor bestemde kledingkasten te worden opgeborgen.

 

Hygiëne:

1. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.

2. De bezoekers dienen vóór het zwemmen te douchen.

3. Verontreiniging van de accommodatie, waar onder de douches, de toiletten, de kleedruimten en de andere ruimten in en buiten de accommodatie dient te worden voorkomen.

4. Het nuttigen van de in de horeca gekochte drank, snoepgoed en/of etenswaren is in de accommodatie toegestaan.

5. Het betreden van de zwemruimten met schoeisel, waarmede over straat is of wordt gelopen, is niet toegestaan.

6. Het is niet toegestaan om honden en/of andere huisdieren in de accommodatie mede te nemen.

 

Overige bepalingen:

1. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, alsmede bij een geschil van inzicht over de uitleg hiervan, beslist de directie van Zwembad De Peppel.

2. Zwembad De Peppel hanteert voor de accommodatie het “Protocol Gedragsregels Zwembaden” en zal in voorkomende gevallen dit Protocol overeenkomstig uitvoeren.

3. Bij het uitkomen van een nieuwe versie van de huisregels vervalt deze versie van de huisregels.